RETAILERS - KOREA


Korbo Qingdao 131119-5D3-2958.jpg

Rooming
6, Seraero
Seocho-ku, Seoul
T:
02 6408 6700
rm@rooming.co.kr
www.rooming.co.kr

Hpix
683-1, Hannam-dong
Yongsan-ku, Seoul

T: 70 4656 0175
info@hpix.co.kr
www.hpix.co.kr

8colors
33-1, Bangbae-dong
Seocho-ku, Seoul
T:
70 8654 3637
8colors@8colors.co.kr
www.8colors.co.kr

X2
1022-4, Susungdong 4-ga
Susung-ku, Daeku
T:
70 7553 7701
x2in@daum.net
www.x2i.co.kr